In memoriam: akad. prof. dr. Janko Pleterski

Dr. Janko Pleterski, zgodovinar, upokojeni profesor Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, raziskovalec naše preteklosti novejše dobe, časa od sredine 19. stoletja pa vse do danes, je vsekakor bil človek, za katerega je mogoče upravičeno reči, da mu leta, rojen je bil v začetku februarja 1923 v Mariboru, niso načela njegovih prodornih misli, s katerimi je obogatil slovensko zgodovinopisje. Je zgodovinar, ki je s svojim znanstvenim delom trajno zaznamoval slovensko zgodovinopisje. Njegov zgodovinarski opus je časovno, pa tudi problemsko zelo širok in kaže na njegovo razumevanje Slovencev v določenem času in političnih razmerah. Ob tem je ostal kritičen opazovalec in ocenjevalec.

 

Pleterski je v vrsti monografij, razprav, predavanj in drugih javnih nastopih podal bistvene prvine slovenskega političnega razvoja zadnjih stotridesetih let. S svojim delom zgodovinarja je omogočil razumevanje slovenske, pa tudi širše zgodovine, ki ja vplivala in vpliva na naše življenje. Vsekakor sodi med ključne osebnosti slovenskega zgodovinopisja zadnje tretjine 20. stoletja. S svojim raziskovalnim delom je obogatil naše védenje o političnem življenju Slovencev v času nastajanja njihovih političnih strank do prve svetovne vojne oziroma nastanka prve jugoslovanske države in odločitve Slovencev zanjo. Poleg političnih odnosov med Slovenci v tem obdobju je raziskoval problematiko Koroške in koroških Slovencev, predvsem pa t. i. nacionalno vprašanje, ki je bilo »živo« v zgodovinskem spominu tako v času habsburške monarhije, kot prve in druge Jugoslavije. To, tako pomembno vprašanje za Slovence in njihovo zgodovino, je Pleterski temeljito pojasnil v vrsti študij. Vsekakor sodi med vrhunske poznavalce slovenskega narodnega vprašanja vse od njegovega nastanka dalje. Njegovo znanstveno zanimanje je vzbudil tudi čas druge svetovne vojne. Pri tem se je osredotočil na politične odnose med slovenskima stranema, ki sta se spopadla v senci okupatorjev. Preučil je zlasti politično delovanje nasprotnikov slovenskega osvobodilnega gibanja, v prvi vrsti početje Rimskokatoliške cerkve in njenega vodstva v okupatorjevi Ljubljanski pokrajini. Ob tem je opozoril na vrsto nedoslednosti v delovanju Cerkve pri nas med fašistično in nacistično okupacijo.
Dr. Janko Pleterski leta 1993 postal redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Poleg znanstvenega in pedagoškega dela (tega je opravljal do upokojitve 1982) je zlasti v času demokratizacije in osamosvajanja Slovenije tudi aktivno deloval v razgibanem družbenem in političnem življenju. V letih 1988-1990 je bil član Predsedstva Socialistične republike Slovenije oziroma Republike Slovenije. Bil je pobudnik poskusa t. i. narodne pomiritve glede na različnost razumevanja in vrednotenja druge svetovne vojne pri nas, ki ga je spomladi 1990 izrazilo predsedstvo slovenske države. Angažirano je spremljal aktualno družbeno in politično problematiko, zlasti tisto, ki se odraža na področju zgodovinopisja kot sredstva politike. Bil je častni član Zgodovinskega društva Ljubljana.

Umrl je maja 2018.

Morda vam bo všeč tudi...